Gratis PDF-reader

 

 

Geen donaties
Alles gratis
(Mt 10:8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijbel

"dat is de ganse HEILIGE SCHRIFT

bevattende al de kanonieke boeken van het

OUDE EN NIEUWE TESTAMENT"

"Door last van de Hoog-mogende Heren

STATEN-GENERAAL DER VERENIGDE NEDERLANDEN

en volgens het besluit van de Synode Nationaal

gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619

uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandse

taal getrouwelijk overgezet"

 

Oude Testament, 39 boeken

Genesis 1 Samuel Esther Klaagliederen Micha
Exodus 2 Samuel Job Ezechiel Nahum
Leviticus 1 Koningen Psalmen Daniel Habakuk
Numeri 2 Koningen Spreuken Hosea Zefanja
Deuteronomium 1 Kronieken Prediker Joel Haggai
Jozua 2 Kronieken Hooglied Amos Zacharia
Rechters Ezra Jesaja Obadja Maleachi
Ruth Nehemia Jeremia Jona .

 

Nieuwe Testament, 27 boeken

Mattheus 1 Korinthiers 1 Thessalonicenzen Hebreeen 3 Johannes
Markus 2 Korinthiers 2 Thessalonicenzen Jakobus Judas
Lukas Galaten 1 Timotheus 1 Petrus Openbaring
Johannes Efeziers 2 Timotheus 2 Petrus .
Handelingen Filippenzen Titus 1 Johannes .
Romeinen Kolossenzen Filemon 2 Johannes .

 

Apocriefe geschriften

3 Ezra

2 Makkabeeen

Boek der Wijsheid

4 Ezra

3 Makkabeeen

Jezus Sirach

Judith

Gebed van Azaria (Da 3)

Baruch

Tobias (Tobit)

Susanna (Da 13)

Gebed van Manasse

1 Makkabeeen

Bel en de draak (Da 14)

Esther (apocriefe deel)

 

Info

De Statenvertaling dateert uit 1637. Het bijzondere van deze reformatorische bijbelvertaling is vooral dat zij direct uit de grondtalen vertaald werd - net als de vertaling van Luther (1522-1534) en de King James Version (1611) - en niet meer gebaseerd was op de Vulgata. Toch is de invloed van deze Latijnse vertaling (382-405), vooral in moeilijke passages, wel zeer duidelijk merkbaar.
De Statenvertaling kwam tot stand 'op last van de hoogmogende Heren Staten-Generaal', die op de Synode van Dordrecht (1618-1619) dit belangrijke besluit namen. Deze Nederlandse vertaling heeft de oorspronkelijke teksten zo nauwkeurig willen vertalen dat er in de tekst heel wat hebraismen (= Hebreeuws aandoende taal) voorkomen.
De Statenvertaling heeft op de Nederlandse taal vrij grote invloed uitgeoefend; zij is de gezaghebbende vertaling van het Nederlands protestantisme geworden, totdat in 1951-1952 de Nieuwe Vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap uitkwam, die de Statenvertaling langzaamaan verdringt. (Bron: Spectrum Encyclopedie 2000)

De hier gebruikte editie is de zgn. Jongbloed-editie, uit 1750. Ook opgenomen zijn de apocriefen: later toegevoegde geschriften die door de Kerken niet als heilig worden erkend (hoewel sommige door de r.-k. Kerk weer wel worden erkend, de zgn. deutero-canonieke geschriften). Het gaat om Tobias (Tobit), Judith, het Boek der Wijsheid, Jezus Sirach, Gebed van Azaria (Daniel 3), Susanna (Daniel 13), Bel en de Draak (Daniel 14), Baruch, 1, 2 en 3 Makkabeeen, 3 en 4 Ezra, Esther vanaf 10:4, en het Gebed van Manasse.


 

slidbar_.gif (3351 bytes)