Gebed van Azaria (Da 3)
Home

 

Gebed van Azaria (Da 3) 3

24 EN zij wandelden in het midden der vlam, zingende God, en lovende de Here.
25 En Azaria stond en bad, en zijn mond geopend hebbende in het midden des vuurs, zeide hij:
26 Geloofd zijt gij, Here, gij God onzer vaderen, uw naam zij geprezen en verheerlijkt in der eeuwigheid.
27 Want gij zijt rechtvaardig in alles, wat gij ons gedaan hebt; en al uw werken zijn waarachtig, en uw wegen zijn recht, en al uw oordelen zijn waarheid.
28 Gij hebt waarachtige oordelen geoefend in al wat gij over ons gebracht hebt, en over Jeruzalem, de heilige stad onzer vaderen, want gij hebt in waarheid en gericht deze dingen over ons gebracht, om onzer zonden wil.
29 Overmits wij gezondigd en goddeloosheid begaan hebben, toen wij van u afgeweken zijn, en ons in alles hebben bezondigd.
30 En wij hebben uw geboden niet gehoord, noch gehouden; en hebben niet gedaan gelijk gij ons geboden hadt, opdat het ons welging.
31 En al wat gij over ons gebracht hebt, en al wat gij ons hebt gedaan, dat hebt gij in een waarachtig gericht gedaan;
32 En hebt ons overgegeven in de handen der goddeloze vijanden, en der allervijandigste afvalligen, en aan een onrechtvaardige koning, die de booste is op de gehele wereld.
33 En nu durven wij onze mond niet opendoen, wij zijn een schande en spot geworden voor uw knechten, en voor allen die u dienen.
34 Doch geef ons niet over ten einde toe om uws naams wil, en verstoot uw verbond niet.
35 En neem uw barmhartigheid niet van ons, om Abrahams wil, die door u geliefd is, en om Izašk uws knechts wil, en om IsraŽl uws heiligen wil;
36 Tot welke gij gesproken hebt, dat gij hun zaad zult ver menigvuldigen gelijk de sterren des hemels, en gelijk het zand dat aan de oever der zee is.
37 Want, Here, wij zijn minder geworden dan al de heidenen, en wij zijn heden vernederd op de ganse aarde, om onzer zonden wil.
38 En wij hebben te dezer tijd, noch vorst noch profeet, noch voorganger, noch brandoffer, noch slachtoffer, noch spijsoffer, noch reukoffer;
39 Noch plaats om van onze vrucht voor u te offeren, en ge nade te vinden.
40 Maar neem ons aan, in een verbroken hart, en in een vernederde geest; gelijk als in brandoffer van rammen en stieren, en in vele duizend vette schapen, zo zij heden onze offerande voor u, en zij volmaakt bij u, want zij zullen niet beschaamd worden, die op u betrouwen.
41 En nu, wij volgen u na van ganser harte, en vrezen u, en zoeken uw aangezicht.
42 Daarom laat ons niet beschaamd worden, maar doe met ons naar uw goedertierenheid, en naar de menigte van uw barmhartigheid.
43 En verlos ons hieruit naar uw wonderdaden en geef Here, uw naam eer.
44 En laat beschaamd worden allen die uw knechten kwaad aandoen, en laat hen te schande worden voor alle macht, en laat hun sterkte gebroken worden.
45 En doe hun gewaarworden, dat gij de Here zijt, de enige God, die heerlijk is op de gehele aarde.
46 De dienaren nu des konings, die hen in de oven geworpen hadden, lieten niet af van de oven te doen branden met zwavel, en pek, en werk, en rijs.
47 En de vlam verbreidde zich boven uit de oven negenenveertig ellen hoog.
48 En ging voort, en verbrandde de ChaldeeŽn, die zij rondom de oven vond.
49 En de engel des Heren daalde neder bij Azaria en zijne gezellen in de oven;
50 En stiet de vlam des vuurs uit de oven, en maakte het middelste des ovens alsof een windje van de dauw suisde, en het vuur raakte hen gans niet, en deed hun geen verdriet, noch enige bekommering aan.
51 TOEN zongen de drie als uit ťťn mond, en loofden en prezen God in de oven, zeggende:
52 Geloofd zijt gij, Here, gij God onzer vaderen, die moet geprezen en hoog geroemd zijn in der eeuwigheid. Geloofd zij uw heerlijke naam die heilig is en hoog te prijzen en te roemen in der eeuwigheid.
53 Geloofd zijt gij in de tempel uwer heilige heerlijkheid, en hoog geprezen en hoog verheerlijkt zijt gij in der eeuwigheid.
54 Geloofd zijt gij die daar zit op de Cherubim en ziet de diepten aan, en hoog geprezen en hoog geroemd zijt gij in der eeuwigheid.
55 Geloofd zijt gij, op de troon der heerlijkheid van uw konink rijk, en hoog geprezen en hoog verheerlijkt zijt gij in der eeuwig heid.
56 Geloofd zijt gij in de vastigheid des hemels en hoog geprezen en verheerlijkt in der eeuwigheid.
57 Alle gij werken des Heren looft de Here, prijst en roemt hem in der eeuwigheid.
58 Gij engelen des Heren looft de Here, prijst en roemt hem in der eeuwigheid.
59 Gij hemelen looft de Here, prijst en roemt hem in der eeuwigheid.
60 Alle gij wateren, die boven de hemel zijt, looft de Here, prijst en roemt hem in der eeuwigheid.
61 Looft de Here alle gij heerkrachten des Heren, prijst hem en roemt hem.
62 Looft de Here gij zon en gij maan, prijst hem en roemt hem.
63 Looft de Here gij gesternten des hemels, prijst hem en roemt hem in der eeuwigheid.
64 Al gij regen en dauw looft de Here, prijst hem en roemt hem in der eeuwigheid.
65 Gij winden alle looft de Here, prijst hem en looft hem in der eeuwigheid.
66 Gij vuur en hitte looft de Here, prijst en roemt hem in der eeuwigheid.
67 Koude en hitte looft de Here, prijst en roemt hem in der eeuwigheid.
68 Dauw en rijm looft de Here, prijst en roemt hem in der eeuwigheid.
69 Gij nachten en dagen looft de Here, prijst en roemt hem in der eeuwigheid
70 Licht en duisternis looft de Here, prijst en roemt hem in der eeuwigheid.
71 Vorst en koude looft de Here, prijst en roemt hem in der eeuwigheid.
72 IJs en sneeuw looft de Here, prijst en roemt hem in der eeuwigheid.
73 Bliksem en wolken looft de Here, prijst en roemt hem in der eeuwigheid.
74 De aarde love de Here, zij prijze en roeme hem in der eeuwigheid.
75 Gij bergen en heuvelen looft de Here, prijst en roemt hem in der eeuwigheid.
76 Alles wat in de aarde wast love de Here, prijst en roemt hem in der eeuwigheid.
77 Gij fonteinen looft de Here, prijst en roemt hem in der eeuwigheid.
78 Gij zeeŽn en rivieren looft de Here, prijst en roemt hem in der eeuwigheid.
79 Gij walvissen, en al wat zich roert in de wateren, looft de Here, prijst en roemt hem in der eeuwigheid.
80 Alle gij vogelen des hemels looft de Here, prijst en roemt hem in der eeuwigheid.
81 Alle gij wilde gedierten en vee looft de Here, prijst en roemt hem in der eeuwigheid.
82 Gij kinderen der mensen looft de Here, prijst en roemt hem in der eeuwigheid.
83 IsraŽl, looft de Here; prijst en roemt hem in der eeuwigheid.
84 Gij priesters des Heren looft de Here, prijst en roemt hem in der eeuwigheid.
85 Gij knechten des Heren looft de Here, prijst en roemt hem in der eeuwigheid.
86 Gij geesten en zielen der rechtvaardigen looft de Here, prijst en roemt hem in der eeuwigheid.
87 Gij heilige en deemoedige van harte looft de Here, prijst en roemt hem in der eeuwigheid.
88 Ananias, Azaria, MisaŽl looft de Here, prijst en roemt hem in der eeuwigheid, want hij heeft ons getrokken uit de hel en heeft ons verlost uit de hand des doods, en heeft ons behouden uit het midden van de brandende vlam des ovens, en heeft ons behouden uit het midden des vuurs.
89 Dankt de Here want hij is vriendelijk, want zijn barmhartigheid duurt in der eeuwigheid.
90 Gij allen die de Here vreest looft de God der goden, prijst hem en dankt hem, want zijn barmhartigheid duurt in alle eeuwigheid.

 

        

grey.gif (59 bytes) Gn
grey.gif (59 bytes) Ex
grey.gif (59 bytes) Lv
grey.gif (59 bytes) Nm
grey.gif (59 bytes) Dt
grey.gif (59 bytes) Jz
grey.gif (59 bytes) Re
grey.gif (59 bytes) Ru
grey.gif (59 bytes) 1Sm
grey.gif (59 bytes) 2Sm
grey.gif (59 bytes) 1Kn
grey.gif (59 bytes) 2Kn
grey.gif (59 bytes) 1Kr
grey.gif (59 bytes) 2Kr
grey.gif (59 bytes) Ea
grey.gif (59 bytes) Ne
grey.gif (59 bytes) Es
grey.gif (59 bytes) Jb
grey.gif (59 bytes) Ps
grey.gif (59 bytes) Sp
grey.gif (59 bytes) Pr
grey.gif (59 bytes) Hl
grey.gif (59 bytes) Js
grey.gif (59 bytes) Jr
grey.gif (59 bytes) Kl
grey.gif (59 bytes) Ez
grey.gif (59 bytes) Dn
grey.gif (59 bytes) Hs
grey.gif (59 bytes) Jl
grey.gif (59 bytes) Am
grey.gif (59 bytes) Ob
grey.gif (59 bytes) Jn
grey.gif (59 bytes) Mi
grey.gif (59 bytes) Na
grey.gif (59 bytes) Hk
grey.gif (59 bytes) Zf
grey.gif (59 bytes) Hg
grey.gif (59 bytes) Zc
grey.gif (59 bytes) Ml

blue.gif (59 bytes) Mt
blue.gif (59 bytes) Mk
blue.gif (59 bytes) Lk
blue.gif (59 bytes) Jh
blue.gif (59 bytes) Hd
blue.gif (59 bytes) Rm
blue.gif (59 bytes) 1Ko
blue.gif (59 bytes) 2Ko
blue.gif (59 bytes) Gl
blue.gif (59 bytes) Ef
blue.gif (59 bytes) Fp
blue.gif (59 bytes) Ko
blue.gif (59 bytes) 1Th
blue.gif (59 bytes) 2Th
blue.gif (59 bytes) 1Tm
blue.gif (59 bytes) 2Tm
blue.gif (59 bytes) Tt
blue.gif (59 bytes) Fm
blue.gif (59 bytes) Hb
blue.gif (59 bytes) Jk
blue.gif (59 bytes) 1Pt
blue.gif (59 bytes) 2Pt
blue.gif (59 bytes) 1Jh
blue.gif (59 bytes) 2Jh
blue.gif (59 bytes) 3Jh
blue.gif (59 bytes) Jd
blue.gif (59 bytes) Op

brown.gif (59 bytes) 3Ez
brown.gif (59 bytes) 4Ez
brown.gif (59 bytes) Jud
brown.gif (59 bytes) Tob
brown.gif (59 bytes) 1Mk
brown.gif (59 bytes) 2Mk
brown.gif (59 bytes) 3Mk
brown.gif (59 bytes) Aza
brown.gif (59 bytes) Sus
brown.gif (59 bytes) Bel
brown.gif (59 bytes) Wijs
brown.gif (59 bytes) Sir
brown.gif (59 bytes) Bar
brown.gif (59 bytes) Man
brown.gif (59 bytes) Est