Bijbelquiz over bijbelse Verlossing

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV-NT)

1. "Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God - Romeinen 3:23
"Want het loon van de zonde is __________, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere" - Romeinen 6:23

2. "Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet gekend. Hij kwam tot het Zijne en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God __________ zijn" - Johannes 1:10-13 3. "Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem __________ zou worden. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God" - Johannes 3:16-18 4. "En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, __________ leven heeft; en Ik zal hem opwekken op de laatste dag" - Johannes 6:40 5. "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, heeft het eeuwige __________" - Johannes 6:47 6. "Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven; en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet __________ in eeuwigheid. Gelooft u dat?" - Johannes 11:25-26 7. "Jezus nu heeft in aanwezigheid van Zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn beschreven opdat u __________ dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, gelovend, het leven hebt in Zijn Naam" - Johannes 20:30-31 8. "Van Hem getuigen al de profeten dat ieder die in Hem gelooft, vergeving van __________ ontvangen zal door Zijn Naam" - Handelingen 10:43 9. "Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en __________ van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde" - 1 Johannes 1:7 10. "In Hem hebben wij de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de misdaden, naar de rijkdom van Zijn genade" - Efeziers 1:7
"Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn __________, door Hem behouden worden van de toorn" - Romeinen 5:9

Score =

Verbetering antwoorden:


Beoordeling:
90-100% = Goed gewerkt!
70-80% = Niet slecht maar bestudeer de Bijbel meer
50-60% = Lees en bestudeer de Bijbel veel meer
Minder = Aan het werk - nog heel veel te doen!